Om Kirkelig fellesråd


 

 

 

Om kirkelig fellesråd

Nannestad kirkelige fellesråd er et fellesorgan for alle menighetene i Nannestad kommune: Holter, Nannestad, Bjørke og Stensgård menigheter.

Nannestad kirkelige fellesråd er i henhold til gravferdsloven § 3 og § 23 gravferdsmyndighet i Nannestad kommune. 

Fellesrådet har blant annet ansvar for

  • administrative og økonomiske oppgaver, for eksempel koordinering av budsjettarbeidet på vegne av menighetsrådene,
  • mål og planar for den kirkelige virksomheten i kommunen,
  • arbeidsgiveransvar,
  • fremme samarbeid mellom soknene og ivareta ansvaret soknene har overfor kommunen.


Kirkeordningen § 17 gir disse oppgavene til fellesrådet:

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser overfor kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for

a.

bygging, drift og vedlikehold av kirker,

 

b.

anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,

 

c.

opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,

 

d.

anskaffelse og drift av kirkekontor,

 

e.

administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det,

 

f.

anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. (  )

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, tilskudd til kirkelig virksomhet fra kommunen eller kirkens virksomhet nasjonalt og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

 

Hvem sitter i fellesrådet?

Fellesrådet er menighetene sitt organ på den måten at medlemmene av fellesrådet blir valgt av og blant de som er valgt til faste medlemmer av de enkelte menighetsrådene. Formålet med en slik representasjon er å sikre at fellesrådsmedlemmene har god kontakt og godt innblikk i menighetsrådsarbeidet, men det er likevel ikke slik at soknerådet kan binde sine representanter i fellesrådet.

I tillegg møter prosten eller en annen prest oppnevnt av biskopen som medlem av fellesrådet. 

Kommunestyret oppnevner et medlem. Hen må være medlem av Den norske kirke. Representanten blir valgt for samme periode som kommunestyret. 

Medlemmene blir valgt for fire år.

Fellesrådet har en daglig leder, dette er kirkevergen.

 

            

 

 

 

 

 

 

Tilbake