Den nye delen av gravplassen ved Nannestad kirke tas i bruk


Vigsling av deler av Nannestad kirkegård

Etter gudstjenesten søndag 30. oktober kl. 14.00


Den gamle kristne skikken er at før en gravplass tas
i bruk så skal den vigsles. Vigsling etter Den norske
kirkes praksis innebærer at det ved Guds ord
og bønn blir lagt til rette for kristen gravferd på et
avgrenset areal som er ferdigstilt for gravlegging.
Også tilleggsarealer slik som her i Nannestad skal
også vigsles.
Vigslingen foretas av prosten, av soknepresten eller
den prest biskopen bemyndiger. Der kirkegården ligger
i tilknytning til en kirke, skjer vigslingen etter en
gudstjeneste. Det legges derfor opp til at deler av den
nye delen skal vigsles etter gudstjenesten 30. oktober
kl 14.00 i Nannestad.

 

Alle trossamfunn kan innvie deler av ny gravplass
Høsten 2022 tas den nye delen av gravplassen rundt
Nannestad kirke i bruk. Alle tros- og livssynssamfunn
som er virksomme i Nannestad kommune
har anledning til å gjennomføre en seremoni når et
slik nytt område tas i bruk. Gravplassmyndigheten,
Kirkelig fellesråd, har plikt til å likestille alle trosog
livssynssamfunn. Dersom det skulle være ønske
om å gjennomføre en innvielse fra menigheter eller
grupper av troende fra andre trossamfunn, så ønsker
fellesrådet å legge til rette slik at slike seremonier kan
finne sted. Personer som ønsker mer informasjon om
dette kan ta kontakt med gravplassmyndigheten på
telefon 66105590.

Tekst: Ole Inge Bekkelund

Tilbake