Varsling


Fellesrådet har ansvar for at det finnes rutiner som fanger opp varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Varsling om kritikkverdige forhold 

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med

  • rettsregler,
  • skriftlige etiske retningslinjer,
  • etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler:

  • Fare for liv eller helse.
  • Fare for klima eller miljø.
  • Myndighetsmisbruk.
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø.
  • Brudd på personopplysningssikkerheten.

Varsling for brukere av kirkens tjenester
Alle kan varsle om kritikkverdige forhold. Du trenger ikke være medlem i kirken for å varsle.

Dersom du har informasjon om kritikkverdige forhold, er du oppfordret til å varsle om det til en av personene nedenfor. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold slik at vi kan gjøre noe med det og unngå lignende situasjoner i fremtiden. Du kan velge om du vil varsle skriftlig eller muntlig.

Varsling for ansatte og frivillige
Som ansatt eller frivillig er du oppfordret til å varsle dersom du kjenner til kritikkverdige forhold, slik at dette kan gjøres noe med. Du velger om du vil varsle skriftlig eller muntlig. Ansatte og frivillige kan varsle representant for arbeidsgiver eller varsle via tillitsvalgt, virksomhetens verneombud eller advokat.

Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling

Arbeidsgiver skal sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt og arbeidsgiver skal påse at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Nannestad kirkelige fellesråd tar alle varsler på alvor og du vil få en tilbakemelding senest etter åtte dager.

 

Dersom kritikkverdige forhold angår daglig leder i virksomheten, vil valgt leder i rådet være adressat for slik informasjon.

 

Kontaktinformasjon:

 

Ole Inge Bekkelund                                                                       

Kirkeverge/daglig leder                                                                      

Epost: ole.inge.bekkelund@nannestad.kommune.no                     

Telefon: 99090707     

 

Karl Henrik Laache   

Leder av Nannestad kirkelige fellesråd      

Epost:    karl@laache.no          

Telefon: 905 22 476                                                          

Tilbake