Høring om nye gravplassvedtekter


Invitasjon til å gi innspill til forslag om nye vedtekter for gravplassene i Nannestad kommune.

Til

Alle borgere i Nannestad kommune

Nannestad kommune

Tros- og livssynssamfunn med tilhold i Nannestad

Holter menighet

Bjørke menighetsråd

Nannestad menighetsråd

Steinsgård menighetsråd

Andre berørte

 

 

Høring om Forslag til nye gravplassvedtekter for Nannestad

Invitasjon til å gi innspill til forslag om nye vedtekter for gravplassene i Nannestad kommune.

 

Hovedbestemmelsene for gravplassvirksomhet i Norge er gravplassloven og forskrift til lov om gravplasser.

 

Etter gravplassloven § 21 heter det at «Gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av statsforvalteren.» Dette er vedtekter som mer i detalj regulerer forhold for gravplassene innen den enkelte kommune.

 

Nannestad kirkelige fellesråd, som er gravplassmyndighet i Nannestad, har slike vedtekter, men disse er svært gamle og fellesrådet har funnet det hensiktsmessig å utarbeide nye. Forslaget som nå sendes ut til høring i kommunen, har tatt utgangspunkt i den malen som statsforvalteren for Vestfold og Telemark har utformet.

 

Siden fellesrådet har forskriftsmyndighet for dette området er vi pliktig å følge forvaltningsloven for hvordan slike vedtekter blir til, i tillegg til at statsforvalter skal godkjenne reglene til slutt. Forslaget gjøres tilgjengelig slik at alle berørte skal gis anledning til å bli hørt.

 

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende utvalg eller virksomheter.

 

Høringsfristen er 15. november 2023.

For å avgi høringsuttalelse kan innspill sendes til kirken@nannestad.kommune.no. Uttalelsen merkes med høringssvar.

 

Det er anledning også for andre enn de oppførte instansene i dette brevet til å avgi høringsuttalelse.

 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova.

 

 

Med vennlig hilsen

Nannestad kirkelige fellesråd

 

Ole Inge Bekkelund

Kirkeverge

Vedlegg: Høringsnotat med Forskrift om gravplassvedtekter, Nannestad kommune, Viken fylke

 

 

 

Tilbake