Dialogmøte om gravplassvirksomheten i Nannestad


Holter, Nannestad, Bjørke og Stensgård sokn er gravplassmyndighet i Nannestad, og kirkevergen inviterer dem som er virksomme på gravplassene, til dialogmøte onsdag 6. desember

Bakgrunnen for møtet er gravplasslovens § 23, hvor det står at tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, inviteres til møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd ivaretas

Møtet finner sted onsdag 6. desember kl 18.00 på kirkekontoret, Nannestadvegen 245.
Påmelding innen dagen før til ole.inge.bekkelund@nannestad.kommune.no 

Velkommen! 

Ole Inge Bekkelund
kirkeverge
tlf. 990 90 707

Tilbake